Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Konsolide metin

Bu durumda işverenin gerekçelerinin ifa edilen işin ve işyerinin özellikleri de gözetilerek meşru olup olmadığı irdelenmelidir. Bu denetlemede iletişim akışı ile iletişim içeriklerinin incelenmesi arasında ayrım yapılarak içeriklerin incelenmesi yönünden daha ciddi gerekçeler aranmalıdır. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 239,50 TL harç ve3.000 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 3.239,50 TL yargılama giderininbaşvurucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir. İşverenin çalışanın kullanımına sunduğuiletişim araçlarının ve iletişim içeriklerinin incelenmesinin haklı olduğunugösteren meşru gerekçeleri olup olmadığı denetlenmelidir. Bu durumda işvereningerekçelerinin ifa edilen işin ve işyerinin özellikleri de gözetilerek meşruolup olmadığı irdelenmelidir. Bu denetlemede iletişim akışı ile iletişimiçeriklerinin incelenmesi arasında ayrım yapılarak içeriklerin incelenmesiyönünden daha ciddi gerekçeler aranmalıdır. Tebliğ ile BDDK’nın Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği ile paralel nitelikte bilgi sistemlerine ilişkin yükümlülükler getirilmiştir. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette bulunan kuruluşlara; getirilen düzenlemelere uyumlu hale gelmeleri için 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren bir yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Ödeme fonları koruma hesapları için bulunduğu bankada gecelik vadede nemalandırma imkanı getirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bankaya yapılacak başvurular ile ilgili olarak yabancı uyruklu kişilerden, gerekli görülen ve ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan belgeler istenir.

2012’ye dayanan bir diğer tespit de medya kuruluşlarının birden çok anketi, bunların sonuçlarını karşılaştırarak aktarmaya başlaması (Kaplan, 2013). 2016 seçimlerindeki Donald Trump’ın tahmin edilemeyen zaferi, anket fiyaskolarının daha şiddetli sorgulanmaya başlandığı önemli bir aşama olarak nitelendirilebilir. Beckers (2021) bu sorgulama sürecinin başlamasının ardından 2020 ABD başkanlık seçimlerini ele aldığı çalışmasında, ABD basın mensuplarının, muallak bir ifade olarak “anketlere göre” ibaresini kullanmayı yine de tamamen bırakmadıklarını, ancak bu tip ibarelerin kullanımının azaldığı sürecin hızlandığının altını çiziyor. 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen birim fiyat sözleşmelerde ise; 2886 sayılı Kanundan farklı olarak istekliler tekliflerini yaklaşık maliyetten bağımsız olarak oluşturmakta olup, birinde keşif bedeli ve ihale bedeli ayrı ayrı yer almakta iken, diğerinde sadece ihale bedeli söz konusu olmaktadır. Bu itibarla, her iki sistemin hukuki durumu ve sonuçları tabii olarak farklılık oluşturmaktadır.

  • (11) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile kurulacak çerçeve sözleşme kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgeler ile müşteri tarafından belirtilen hususların doğruluğunu ve gerçekliğini kontrol etme konusunda çalışanlarını yılda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli olarak eğitime tabi tutar.
  • Çoğunlukla yüksek gelir grubunun verdiği düşünülen taktik oylar neticesinde parti baraja takılmamış, ortaya çıkan sonuç ise “Biji Etiler” gibi manşetlerle haberleştirilmişti.
  • (14) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından bu madde kapsamında yapılacak işbirlikleri ile ilgili olarak, onuncu ve onbirinci fıkralar hariç olmak üzere bu madde hükümleri uygulanır.

(4) İş sürekliliği planı yazılı olarak hazırlanır ve ilgili kısımları şube ve temsilcilerle paylaşılır. Şube ve temsilciler, iş sürekliliği planında yer alan hususlara uyumlu davranmak zorundadır. (10) Dış hizmet alımı, kuruluşun müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (5) Dış hizmet alımları ve dış hizmet alınan firmalar kuruluş tarafından Bankaca belirlenecek usul ve esaslara göre Bankaya raporlanır. (23) Sadece elektronik paranın dağıtımı ve fona çevrilmesi işlemlerini yürütenler bu madde hükümlerine tabi değildir. (17) Kuruluş, on beşinci fıkranın (c) bendine aykırı davrandığını tespit ettiği temsilcileri derhal T.C\. Heyecan verici mostbet güvenilir mi oyunlarında oyna ve gerçek paralar kazan mostbet giriş\. B) Kanun kapsamındaki faaliyetler yürütülürken 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. A) Temsilcilik faaliyetlerinin Kanun ve bu Yönetmelik başta olmak üzere mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi. (1) Kuruluş, kredi veremez ve kredi verdiği izlenimini yaratacak şekilde reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamaz. (7) Kuruluş mevduat veya katılım fonu kabul edemez, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptığı açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ya da banka adına işlem yaptığı izlenimini uyandıracak ifadeleri kullanamaz. B) Herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın yapılan döviz alım satım işlemlerinin ilgili para transfer veya havale işlemi ile ardışık veya ardışığa yakın işlem numaraları almasının ve işlemlerin birbirleri ile ilişkili olduğunun tespit edilmesinin sağlanması ve birbirini takip edecek şekilde gerçekleşmesi. E) Doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan kıymetli maden ve kıymetli taş ile döviz alım satımıyla ilgili işlemleri hariç olmak üzere, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında arayüz sağlayıcı olarak sunulacak hizmetler.

Temyiz nedenlerine karşı cevap sunan işveren;yazışmaların şirket tarafından çalışanlar adına açılmış e-posta hesaplarıüzerinden gerçekleştirildiğini, bu e-posta adreslerinin herhangi bir şifresininolmadığını, bu iletişim adreslerinden yapılan tüm mesajların işverene ait sunucudadepolandığını ifade etmiştir. Ayrıca karşı cevapta, Yargıtay içtihatlarına yerverilerek işverenin işçiye tahsis ettiği bilgisayar ve kurumsal e-postaadreslerini her zaman denetleyebileceği vurgulanarak feshin haklı nedenleredayandığı iddiası yinelenmiştir. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında faaliyet izni (“Lisans”) süreci; ticaret unvanının ticaret siciline tescil edilmesinden önce TCMB’ye yapılacak “Kuruluş için Ön Başvuru Aşaması” ve devamında “İstihbari İnceleme Aşaması” ve devamında yürütülecek olan “Nihai Onay Aşaması” olmak üzere üç aşamadan oluşan bir yapıda tasarlanmıştır. Bu kapsamda gerekli başvuru için evrak seti genişletilirken prosedür bakımından daha sıkı şartlara tabi bir lisanslama süreci öngörülmektedir. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyet izni başvuruları tek aşamada değerlendirilmekte iken Yönetmeliğin getirdiği yeni düzenleme ile lisans başvuruları artık üç aşamalı bir süreçte sonuçlandırılacaktır. (4) Banka ve kredi kartları ile ilgili olarak 5464 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde yer alan hususlarda, bu Yönetmelikte aynı hususlara ilişkin yer alan hükümler uygulanmaz. (6) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, acil durum iletişim yetkilileri ile ilgili değişiklikleri gecikmeksizin Bankaya bildirir. (4) Bu madde uyarınca belirlenen acil durum iletişim yetkililerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile unvanları Bankaya bildirilir. (1) Müşteri, ödeme hesabının çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda, hesap bilgisi hizmetini kullanmayı tercih edebilir. (1) Alıcı, bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret, masraf, komisyon veya diğer isimler altında menfaat talebini veya indirim teklifini ödeme işleminden önce gönderene bildirir. (9) Elektronik para ihracı için alınan fonlar, alındıkları para cinsinden açılan elektronik para koruma hesaplarında tutulur.

Dawson’ın (2022) ulaştığı en çarpıcı sonuç, Türkiye’de iktidar seçmeninin anketin sonucuna, muhalif seçmenin ise anketi kimin yaptığına önem vermesi. İktidar seçmeni sonuç iktidarın zaferini işaret ettiği müddetçe anketi kimin yaptığını ya da nerede yayınlandığını önemsemiyor. Muhalif seçmen, anketleri kimin yaptığına büyük önem verirken en çok Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan anketlere inanıyor. Yapılan deneyde muhalif seçmen, Dawson’ın (2022) hazırladığı varsayımsal anketler içinde muhalefeti 10 puan gibi açık ara önde gösteren anketlere şüphe ile yaklaştı. Muhalefeti 2 ya da 3 puan kadar önde gösteren anketler muhalif seçmene daha inandırıcı geldi (Dawson, 2022). Balkır ve diğerlerinin (2008) 22 Temmuz 2007 genel seçimine odaklanan araştırmasından çıkan sonuçlar bu çerçevede oldukça düşündürücü. Bahsi geçen dönem, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olmakla birlikte henüz hakim parti konumuna gelmediği ve medyanın daha renkli olduğu yıllar. 7 Temmuz-22 Haziran 2007 aralığında Hürriyet, Zaman, Posta ve Cumhuriyet gazetelerinin seçim haberlerini inceleyen ekip, adayların politikaları hakkında hemen hemen hiç haber yapılmadığını ve haberlerde koalisyon olasılıklarının öne çıktığını vurguluyorlar. Anketlerin az haberleştiği, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin nicel olarak en çok haber olmakla birlikte, bu haberlerin niteliğinin yüksek oranda olumsuz olması Balkır ve diğerlerinin (2008) başka bulguları arasında. Yazarlar anketlerin seçim sürecinde az yer almış olmasının en muhtemel sebebinin, günün koşulları içerisinde basının Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önde gittiğini kamuoyuna yansıtmamak olabileceğini belirtiyorlar (Balkır ve diğerleri, 2008). Bir başka deyiş ile, dönemin basını seçmende peşine takılma etkisi yaratmamak için çaba göstermiş olabilir.

Ansolabehere ve Iyengar’ın (1994) deneylerinden yola çıkarak işaret ettikleri bir diğer önemli nokta da anket sonucu-medya ilgisi-peşine takılma etkisi arasında bir döngü bulunduğu. Bu döngü, anket sonuçları bir adaya işaret ettikçe medyanın o adaya daha çok ilgi göstermesi ve bu artan medya görünürlüğünün de peşine takılma etkisini artırması ile işliyor. Rotschild ve Malhotra’nın (2014) deneyleri de peşine takılma etkisini bir kez daha doğrularken, bunun aynı zamanda siyasete çok ilgi duymayan ya da çok keskin siyasi görüşleri olmayanlarda daha güçlü olacağını ortaya koyuyor. At yarışı formatının yaygınlaşmasının başlıca nedenleri arasında ise heyecan yaratmanın yanı sıra basın mensuplarının seçimi tarafsız ve nesnel aktarma arzuları yatıyor. Öyle ya, belirli bir aday “anketlere göre” önde gidiyor ise bu bir basın mensubunun o adayı desteklediği suçlamalarına uğramaksızın haberleştirebileceği bir durum. Rosen (2011) sıklıkla taraflı olmakla suçlanan basın mensuplarının anketlere sarılmasının sebebini, toplum nezdinde “masumiyet üretimi” çabası olarak nitelendiriyor. Zira varlığı doğrulanmış olan anketin peşine takılarak oy verme etkisi ile medya seçim sonucuna doğrudan etki edebiliyor. At yarışı ve buna çoğunlukla eşlik eden eril dil ise kadın adayların önemsizleşmesi ile sonuçlanıyor. Tuchman (1978) çok atıf yapılan çalışmasında, kadının medyada önemsizleştirilerek “sembolik imha” sürecine maruz bırakıldığını söylemişti. Yeni yapılan çalışmalar, at yarışı çerçevelemesinin de kadın adayları imha ettiğini gösteriyor.

Gönderen, işlemi gerçekleştirmesi durumunda döviz alım satım hizmeti dahil ödeme hizmetini bu bilgiler ışığında kabul etmiş sayılır. Ç) Her ödeme emri başlatma işleminde, kendini gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde tanıtır, gönderen, alıcı ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar. (5) Gönderen, ödeme hesabının bulunduğu kuruluştan teyit işlemine taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının adı ile teyit talebine ilişkin sağlanan cevap konusunda kendisinin bilgilendirilmesini isteyebilir. C) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, her bir teyit talebinden önce ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde kimliğini doğrulatması ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurması. (12) İşyeri, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından on birinci fıkra uyarınca yürütülecek çalışmalara gerekli desteği vermekle yükümlüdür. Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından, bu fıkra kapsamında gerekli önlemleri alma konusunda makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerine sunduğu ödeme altyapısı hizmetlerini durdurmasını istemeye yetkilidir. (3) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme işlemine ilişkin referans numarası gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa iletilir. (5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerindekine benzer seviyede güvenli ve güvenilir olması ve asgari düzeyde risk içermesi için gerekli teknolojik ve operasyonel önlemleri almakla yükümlüdür. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, hangi müşterilerine ve hangi hizmet türleri ile ilgili olarak uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sunacağına, yapılacak ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve müşterinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak yapacağı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verir.